دکترعطار زاده حسینیno image

سیدرضا عطارزاده حسینی
استاد
گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی
دانشکده علوم ورزشی
دانشگاه فردوسی مشهد
پست الکترونیک: attarzadeh (at) um (dot) ac (dot) ir