Dr.Attarzadeh Hossini


‌‌Books List
No. ‌Book Title Propagate No. Last Propagate Date Faculty Book Type Authors
1    تمرینات فوتبال- کارهای فردی و گروهی    fifth    2001-12-06    آستان قدس رضوی    ترجمه   MainAuthor:جیمز پی. مک گتیگان,Authors:  
2    اصول حرکت شناسی ساختاری    third    2009-01-14        ترجمه   MainAuthor:کلیم تامپسون,Authors:  
3    آمادگی جسمانی ویژه سالمندان    first    2008-10-07    به نشر    ترجمه   MainAuthor:پاتریشیا بریل,Authors:  
4    نمو، فعالیت جسمانی و رشد حرکتی در کودکان پیش از بلوغ    first    2011-01-21    انتشارات آستان قدس رضوی (به نشر)    ترجمه   MainAuthor:یوریمه . ت ، یوریمه و یاک,Authors:  
5    آمادگی جسمانی ویژه سالمندان    second    2012-01-02    به نشر    ترجمه   MainAuthor:پاتریشیا بریل,Authors:  
6    مکمل ها و متابولیسم ورزشی    first    2011-12-21    خاطره    تالیف   
7    تنیس روی میز پیشرفته    first    2006-04-21        ترجمه   MainAuthor:دان سیمیلر و مارک هولوچاک,Authors:  
8    راهنمای روش تدریس تربیت‌بدنی و بازی‌های دبستانی    first    2011-12-05    تهران: ‏‫نشر ورزش‬: ‏‫بامداد کتاب    تالیف   
9    گل: هر آنچه می خواهید درباره فوتبال بدانید    first    2004-02-01    به نشر-آستانقدس رضوی    ترجمه   MainAuthor:اریش بالینگر,Authors:  
10    فیزیولوژی ورزشی تطبیقی    first    2007-02-01    به نشر-آستانقدس رضوی    تالیف   
11    آمادگی جسمانی کاربردی: از اصول تا تمرین    first    2005-01-31    به نشر-آستانقدس رضوی    تالیف   
12    فوتبال تخصصی: تمرینهای شروع مجدد    first    2001-01-31    به نشر-آستانقدس رضوی    ترجمه   MainAuthor:ماکوم سیمون، جان ربوز,Authors:  
13    آسیب های بافت نرم در پزشکی ورزشی    first    2003-02-01    به نشر-آستانقدس رضوی    ترجمه   MainAuthor:لوئیس سی ال مکیندرز,Authors:  
14    فیزیولوژی ورزش کاربردی؛ دیابت و ورزش    first    2016-08-22    دانشگاه امام رضا (ع)    تدوین و گردآوری